Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen.

Het betreft de realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.

Doelstellingen
De afgelopen periode is de opdracht voor het programma vastgesteld in de algemeen besturen van de drie veiligheidsregio’s. De doelstellingen van het programma Drieslag zijn:
• Het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering;
• Het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;
• Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Onderdelen Drieslag
Veiligheidsbureau Midden-Nederland
Het onderdeel Veiligheidsbureau Midden-Nederland betreft de realisatie van interregionale crisisbeheersing. Professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit doen wij door gezamenlijk toe te werken naar één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland die optreedt zodra er een crisis of ramp plaatsvindt. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de regie en is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van het veiligheidsbureau Midden-Nederland, waarvan de hoofdvestigingsplaats in Utrecht gesitueerd is.

Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland
Het onderdeel Kenniscentrum Vakbekwaamheid is gericht op het realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven (oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland.

Meldkamer Midden-Nederland
De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum. De totstandkoming van de samengevoegde meldkamer maakt geen deel uit van de scope van het programma. Het samenvoegingsproces wordt reeds op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met een geplande oplevering in het eerste kwartaal van 2022. Wel wordt de harmonisering van de werkprocessen van de drie veiligheidsregio’s onder de scope van het programma geplaatst. De reden hiervoor is het bestuurlijke belang om zicht te houden op de voortgang van dit traject en de nadrukkelijke wens tot eenduidigheid.

Organisatie Drieslag
Het programma wordt ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep. De komende tijd wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen verder worden uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.
De heer Rob Frek wordt per 1 april 2019 programmadirecteur Drieslag. Hij is op dit moment directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de functie onafhankelijk te kunnen bekleden neemt hij afstand van deze positie voor de duur van het programma.

The post Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag appeared first on Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

https://www.vrgooienvechtstreek.nl/2019/03/veiligheidsregios-zoeken-interregionale-samenwerking-met-programma-drieslag/

Brand onderstation ProRail in Hilversum geëvalueerd (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)

Op zaterdag 14 juli 2018 ontstond er een brand in een onderstation van ProRail in Hilversum. Tijdens de bluswerkzaamheden bleek dat de spanning niet was afgeschakeld, waardoor het brandweerpersoneel een risico op elektrocutie liep. Vanwege de (verwachte) rookontwikkeling is er opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 2. Omwonenden werden met NL-Alert berichten gewaarschuwd voor de rook. 
Het optreden van de crisisorganisatie is geëvalueerd.

Het doel van deze evaluatie is om te leren van dit optreden: wat ging goed en wat moet volgende keer beter?
De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

• Hoe verliep de samenwerking en informatiedeling tussen de brandweer, ProRail en Liander met het oog op de veiligheid van het brandweerpersoneel?
• Hoe heeft de crisisorganisatie op hoofdlijnen gepresteerd (operationele prestaties)?
• Is NL-Alert op de juiste wijze ingezet?

De belangrijkste conclusie is dat het bijna-ongeval met het brandweerpersoneel werd veroorzaakt door technische falen van een installatie van ProRail. Hierdoor verkeerde ProRail en de brandweer in de – onjuiste – veronderstelling dat de spanning was afgeschakeld. De samenwerking en informatiedeling tussen de brandweer, ProRail en Liander verliep goed.

De operationele prestaties van de crisisorganisatie waren voldoende. De alarmering en tijdige opkomst van crisisfunctionarissen verdienen echter nadere aandacht. De afwezigheid van een calamiteitencoördinator op de meldkamer heeft de afhandeling van het incident bemoeilijkt. Zo ontbrak eenhoofdige aansturing op de meldkamer en verliep de informatie-uitwisseling tussen meldkamer en de crisisorganisatie moeizaam.

De crisisorganisatie heeft voor de eerste keer NL-Alert ingezet om de omwonenden te informeren. De inzet van NL-Alert was legitiem en op tijd. Omdat op enkele onderdelen de werkinstructie niet is gevolgd en het verzendgebied onnodig groot bleek, wordt de crisisorganisatie in 2019 opnieuw getraind in het gebruik van NL-Alert.

Het evaluatierapport vindt u hier.

The post Brand onderstation ProRail in Hilversum geëvalueerd appeared first on Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

https://www.vrgooienvechtstreek.nl/2019/01/brand-onderstation-prorail-in-hilversum-geevalueerd/

Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek John van der Zwan ook nieuwe commandant Brandweer Flevoland (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland benoemt John van der Zwan per 1 november 2018 voor in ieder geval twee jaar als commandant Brandweer Flevoland. Hij combineert deze functie met zijn huidige werk als commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek. Cees Verdam start vanaf dezelfde datum en voor dezelfde periode als voorzitter van de Veiligheidsdirectie en secretaris van het bestuur Veiligheidsregio Flevoland. Hij doet dit naast zijn functie als directeur Publieke Gezondheid Flevoland.
Zie voor meer informatie bijgevoegd persbericht.

Gezamenlijk persbericht Benoemingen Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

The post Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek John van der Zwan ook nieuwe commandant Brandweer Flevoland appeared first on Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek John van der Zwan ook nieuwe commandant Brandweer Flevoland