Vernieuwing C2000-spraaknetwerk begin 2020

Bron: rijksoverheid

Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de migratie naar het vernieuwde C2000-spraaknetwerk in het eerste kwartaal van 2020. Het besluit over de migratie kwam tot stand op advies van de stuurgroep vernieuwing en het bestuurlijk meldkamerberaad.

Documenten

Meldkamer 112 krijgt ruime voldoende

Bron: rijksoverheid

Burgers in acute noodsituaties ervaren het contact met de meldkamer via het alarmnummer 112 als zeer positief. De waardering ligt ruim boven de 8. Mensen hebben duidelijk waardering voor hoe het melden bij het  alarmnummer 112 verloopt.  Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verricht.

Voor het onderzoek ‘Melden via 112’ is met experts gesproken, met mensen met een communicatieve beperking en met burgers die ervaring hadden met het doen van een noodmelding. Het ministerie wilde weten hoe mensen in acute nood het beste geholpen kunnen worden door de hulpdiensten. En welke aanpassingen nodig zijn in de werkwijze op de meldkamer voor het verwerken van de meldingen. Dit laatste ook met het oog op technologische ontwikkelingen die burgers (in de toekomst) gaan gebruiken om hulpdiensten in te schakelen.

Snel en adequaat bepalen wat de juiste hulp is en voldoende empathie tonen noemen burgers en experts als essentiële basisvoorwaarden voor goede hulp door de meldkamer. Burgers vinden locatiebepaling tijdens het melden vanzelfsprekend. Ze gaan er eigenlijk van uit dat de locatie van de melder bekend is. Verder geven zij aan een ‘noodknop’ op mobiel of tablet te willen.

Locatiebepaling en app

Automatische locatiebepaling van de melder is op Androidtelefoons (met minimaal versie 4.0) en op iPhones (met minimaal iOS versie 13) ingevoerd. Verwacht wordt dat apps een grotere rol gaan spelen voor het melden van noodsituaties. Vooral voor burgers die niet kunnen spreken of die ongemerkt willen melden dat zij in gevaar zijn. Een speciale 112-app is in ontwikkeling. Daarnaast verwacht men dat eCall (auto belt automatisch de meldkamer na een ongeluk) een grotere rol gaat spelen bij het melden van een acuut noodgeval, gezien de Europese verplichting sinds 1 april 2018 voor nieuwe modellen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.

De conclusies geven volgens het onderzoek geen aanleiding om de werkprocessen bij het melden van burgers van noodsituaties wezenlijk te veranderen. De wensen en ideeën van burgers lopen parallel met de huidige ontwikkelingen in de meldkamer: implementatie van automatische locatiebepaling en ontwikkeling van een 112-app, inclusief een noodknopfunctie.

Documenten

Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen. Het betreft de realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.

Doelstellingen
De afgelopen periode is de opdracht voor het programma vastgesteld in de algemeen besturen van de drie veiligheidsregio’s. De doelstellingen van het programma Drieslag zijn:

  • Het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering;
  • Het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;
  • Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Onderdelen Drieslag

Veiligheidsbureau Midden-Nederland
Het onderdeel Veiligheidsbureau Midden-Nederland betreft de realisatie van interregionale crisisbeheersing. Professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit doen wij door gezamenlijk toe te werken naar één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland die optreedt zodra er een crisis of ramp plaatsvindt. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de regie en is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van het veiligheidsbureau Midden-Nederland, waarvan de hoofdvestigingsplaats in Utrecht gesitueerd is.

Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland
Het onderdeel Kenniscentrum Vakbekwaamheid is gericht op het realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven (oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland.

Meldkamer Midden-Nederland
De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum. De totstandkoming van de samengevoegde meldkamer maakt geen deel uit van de scope van het programma. Het samenvoegingsproces wordt reeds op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met een geplande oplevering in het eerste kwartaal van 2022. Wel wordt de harmonisering van de werkprocessen van de drie veiligheidsregio’s onder de scope van het programma geplaatst. De reden hiervoor is het bestuurlijke belang om zicht te houden op de voortgang van dit traject en de nadrukkelijke wens tot eenduidigheid.

Organisatie Drieslag
Het programma wordt ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep. De komende tijd wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen verder worden uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.

De heer Rob Frek wordt per 1 april 2019 programmadirecteur Drieslag. Hij is op dit moment directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de functie onafhankelijk te kunnen bekleden neemt hij afstand van deze positie voor de duur van het programma.

Bovenstaande tekst is 1-op-1 overgenomen van de bron: veiligheidsregioflevoland

Abonnees OMS kunnen ook in 2019 kiezen uit zes OMS leveranciers

Abonnees OMS in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht kunnen ook in 2019 kiezen uit zes OMS leveranciers. Dit is natuurlijk afhankelijk van het contract dat u eerder heeft afgesloten.

Sinds vorig jaar, 1 januari 2018, kunt u zelf uw leverancier kiezen uit één van de aanbieders. Door de websites van de zes te bezoeken (zie deze pagina met links naar de zes websites) wordt u in staat gesteld de leveranciers onderling te vergelijken en zelf te bepalen welke leverancier het beste in uw bedrijfsvoering past. U kunt wederom kiezen uit de volgende leveranciers:

  1. KPN;
  2. ASB-Security B.V.;
  3. Bosch Security Projects;
  4. Securitas;
  5. Siemens Nederland N.V.;
  6. G4S Secure Monitoring

De beslissing of u een nieuwe overkomst sluit met uw huidige leverancier of dat u overstapt naar een andere is aan u. Alle genoemde leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals deze voor OMS-leveranciers zijn vastgesteld.

* OBS is het OMS Beheer Systeem

Overdracht meldkamertaken gemeente Vijfheerenlanden (Veiligheidsregio Utrecht)

Sinds 2 januari 12.00 uur zijn de meldkamertaken voor de gemeente Vijfheerenlanden overgegaan van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond naar de gemeenschappelijk meldkamer Utrecht. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is sinds 1 januari onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.

https://www.vru.nl/nieuws/1071-overdracht-meldkamertaken-gemeente-vijfheerenlanden

Daarmee zijn ook de OMS-aansluitingen in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) overgegaan naar de Veiligheidsregio Utrecht.

Gemeente Vijfheerenlanden onderdeel werkgebied VRU

De fusie tot de gemeente Vijfheerenlanden is een feit en daarmee ook de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden bij de VRU.

Gemeente Vijfheerenlanden

Vandaag fuseerden de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze nieuwe gemeente ligt in de provincie Utrecht. Dit heeft ook gevolgen voor de indeling van de veiligheidsregio’s. Leerdam en Zederik vielen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.

Dienstverlening blijft op peil

Vanaf 1 januari pakt de VRU de wettelijke taken voor de nieuwe gemeente op. Voor wijziging in indeling hebben de veiligheidsregio’s de afgelopen maanden samen voorbereidingen getroffen. De VRU zal samen met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ervoor zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor de inwoners van de betreffende gemeenten onveranderd blijven.

Overdracht meldkamertaken

In verband met de drukte rondom de jaarwisseling gaan de meldkamertaken op 2 januari 2019 12.00 uur over van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond naar de gemeenschappelijk meldkamer Utrecht.

Bovenstaande tekst is 1-op-1 overgenomen van de bron: vru