Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen. Het betreft de realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.

Doelstellingen
De afgelopen periode is de opdracht voor het programma vastgesteld in de algemeen besturen van de drie veiligheidsregio’s. De doelstellingen van het programma Drieslag zijn:

 • Het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering;
 • Het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;
 • Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Onderdelen Drieslag

Veiligheidsbureau Midden-Nederland
Het onderdeel Veiligheidsbureau Midden-Nederland betreft de realisatie van interregionale crisisbeheersing. Professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit doen wij door gezamenlijk toe te werken naar één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland die optreedt zodra er een crisis of ramp plaatsvindt. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de regie en is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van het veiligheidsbureau Midden-Nederland, waarvan de hoofdvestigingsplaats in Utrecht gesitueerd is.

Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland
Het onderdeel Kenniscentrum Vakbekwaamheid is gericht op het realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven (oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland.

Meldkamer Midden-Nederland
De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum. De totstandkoming van de samengevoegde meldkamer maakt geen deel uit van de scope van het programma. Het samenvoegingsproces wordt reeds op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met een geplande oplevering in het eerste kwartaal van 2022. Wel wordt de harmonisering van de werkprocessen van de drie veiligheidsregio’s onder de scope van het programma geplaatst. De reden hiervoor is het bestuurlijke belang om zicht te houden op de voortgang van dit traject en de nadrukkelijke wens tot eenduidigheid.

Organisatie Drieslag
Het programma wordt ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep. De komende tijd wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen verder worden uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.

De heer Rob Frek wordt per 1 april 2019 programmadirecteur Drieslag. Hij is op dit moment directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de functie onafhankelijk te kunnen bekleden neemt hij afstand van deze positie voor de duur van het programma.

Bovenstaande tekst is 1-op-1 overgenomen van de bron: veiligheidsregioflevoland

Abonnees OMS kunnen vanaf 1 januari kiezen uit leveranciers

Half juni is er vanuit de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een brief uitgegaan naar de leveranciers met hierin de concessievergoeding voor 2018. Daarnaast hebben ook de abonnees een brief ontvangen. Zij kunnen in de komende periode benaderd worden door de zes OMS-leveranciers met een aanbod voor OMS-diensten.

In het verleden heeft de veiligheidsregio u een leverancier toegewezen die de aansluiting verzorgt. Met ingang van 1 januari 2018 moet u zelf uw leverancier kiezen uit één van de aanbieders. In de komende maanden zullen de leveranciers u benaderen om u een aanbieding te doen. Op deze manier wordt u in staat gesteld de leveranciers onderling te vergelijken en zelf te bepalen welke leverancier het beste in uw bedrijfsvoering past. U kunt kiezen uit de volgende leveranciers:

 1. KPN;
 2. ASB-Security B.V.;
 3. Bosch Security Projects;
 4. Securitas;
 5. Siemens Nederland N.V.;
 6. G4S Secure Monitoring

De beslissing of u een nieuwe overkomst sluit met uw huidige leverancier of dat u overstapt naar een andere is aan u. Alle genoemde leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals deze voor OMS-leveranciers zijn vastgesteld.

Het benaderen van de abonnees is gebeurd op basis van het OBS-adressenbestand geleverd door de OBS*-beheerder van de VRU. De kwaliteit/volledigheid van dit bestand is echter niet optimaal, waardoor het niet mogelijk was alle abonnees aan te schrijven. Het is hierdoor mogelijk dat een abonnee geen brief heeft ontvangen. Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon bij de betreffende veiligheidsregio.

Transitieperiode
Ter info: Per 1 januari 2018 komt er een einde aan de drie jaar durende transitieperiode waarin de abonnees over de zes OMS-leveranciers waren verdeeld. Per 1 januari is er sprake van (bijna) vrije concurrentie en mogen abonnees zelf hun leverancier kiezen. Door het versturen van de brieven krijgen de leveranciers de informatie om de aanbiedingen aan de abonnees kenbaar te kunnen maken. De brieven zijn meteen een signaal aan de abonnees dat zij een keuze kunnen maken uit de zes actuele aanbieders.

* OBS is het OMS Beheer Systeem

Teveel betaalde OMS-abonnementskosten worden terugbetaald

De laatste tijd hebben de nieuwe leveranciers van OMS-diensten een aantal vragen gekregen over door hun verstuurde facturen. Omdat klanten voor 2014 al aan hun oude leverancier hadden betaald (Siemens of Bosch) vroegen zij zich af of ze deze facturen wel moesten voldoen.

Aan de OMS-klanten wordt gevraagd de facturen van hun nieuwe aanbieder gewoon te betalen conform de voorwaarden van de nieuwe aanbieder. Het eventueel teveel betaalde abonnementsgeld voor 2014 aan de oude leverancier wordt terugbetaald door uw oude leverancier. Er zal dus een deel van het, begin 2014, aan Siemens of Bosch betaalde bedrag worden terugbetaald.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? Dan kunt u hier terecht!

Aanbesteding OMS afgerond

In de afgelopen maanden bent u een aantal keer door de brandweer geïnformeerd over veranderingen die ontstaan in uw abonnement op het Openbaar MeldSysteem brandweer (OMS). Hierbij een nieuwe update.

Zoals we u in februari berichtten krijgen in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht meerdere OMS-leveranciers de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan OMS-klanten. Inmiddels is deze aanbesteding afgerond en kunnen we u meedelen dat in de drie genoemde regio’s zes aanbieders toestemming hebben gekregen hun OMS-diensten aan te bieden. Dit zijn: ASB, Bosch, G4S, KPN, Securitas en Siemens.

Omdat de situatie met zes aanbieders nieuw is (er was tot nu toe altijd één aanbieder per regio) treedt er eerst een overgangsperiode in. In deze overgangsperiode krijgt de OMS-abonnee op basis van zijn postcode een OMS-leverancier toegewezen. Deze leverancier voorziet de abonnee voor een periode van circa drie jaar van OMS-diensten (tot 31 december 2017). De overgangsperiode is nodig om een leverancierskeuzemodel te introduceren. Na deze overgangsperiode van drie jaar kan de abonnee overstappen naar een andere aanbieder naar keuze of het contract bij de toegewezen aanbieder laten doorlopen. De abonnee is dan niet meer gebonden aan één en dezelfde leverancier voor 10 tot 15 jaar, zoals de abonnee tot op heden gewend was.

In mei zijn de abonnees benaderd door één van de zes eerder genoemde aanbieders. Elk van deze leveranciers biedt een OMS-oplossing die voldoet aan de actuele stand van de techniek en aan huidige wet- en regelgeving. Per regio is er voor de overgangsperiode een vaste prijs afgesproken. Na de overgangsperiode worden de prijzen vrijgegeven. Door de brandweer is echter voor de OMS-leveranciers een prijsplafond ingesteld.

De veranderingen in de OMS-structuur hebben invloed op de prijs. Uw OMS aansluiting zal, afhankelijk van de regio waar u bent gevestigd, in meer of mindere mate, in prijs stijgen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 1. Het OMS was sterk verouderd en wordt in zijn geheel aangepast aan Bouwbesluit 2012, de huidige stand van techniek en de huidige kwaliteitseisen.
 2. Tot op heden beschikte uw aansluiting over een lager kwaliteitsniveau, omdat de vereiste kwaliteit in de combinatie techniek en communicatie-infrastructuren nog niet leverbaar was. Dat is tevens een belangrijke reden voor het feit dat u in het verleden een laag tarief betaalde.
 3. Uw aansluiting zelf is conform Bouwbesluit 2012 verplicht gesteld op niveau Type 1, de hoogste kwaliteitsgraad. Het voldoen aan Type 1 vereist nieuwe techniek en moderne infrastructuur.

Omdat 2014 een overgangsjaar is van de oude naar de nieuwe situatie in het Openbaar MeldSysteem geldt voor 2014 tot het moment dat u bent overgezet naar de nieuwe OMS-aanbieder het oude tarief. Voor de rest van het jaar betaalt u het nieuwe tarief.

Vragen
Omdat onze brandweermensen mogelijk ook vragen krijgen over het OMS is besloten de vragen te kanaliseren via de website www.omsmidden.nl. Hier is veel informatie te vinden en bovendien kunnen abonnees hier vragen stellen over hun OMS-aansluiting. Daarnaast wordt ook verwezen naar de leveranciers voor specifieke vragen over de OMS-dienstverlening.

 

Herstructurering OMS: gevolgen voor de preventist

Het project herstructurering OMS is in volle gang. De migratie van de abonnees naar meerdere aanbieders gaat gevolgen hebben voor de aanbieders, de abonnees, maar ook voor de preventisten van de brandweer. Wat betekent de herstructurering van het OMS concreet voor deze groep?

Kopie van foto4Een belangrijke verandering voor de preventist heeft zich de afgelopen periode al afgespeeld. De administratieve gegevens van de klanten moesten worden gecheckt en daarbij moest voor alle objecten in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht in kaart worden gebracht of er sprake is van een verplichte of vrijwillige aansluiting en op grond waarvan dat zo is. Dit omdat vanwege het nieuwe Bouwbesluit veel objecten nu geen verplichte doormelding meer hebben. Tiel Zwalve : ‘Vanuit een project heeft er een eerste slag plaatsgevonden om te bepalen welke gebouwen geen verplichte doormelding meer nodig hebben. Nu is het zaak voor ons als preventisten de lijst verder te verfijnen door tijdens inspecties de plicht tot doormelden verder te inventariseren. Een grote klus.’

Helpdesk
In Flevoland en deels in Utrecht zijn deze niet-verplichte aansluitingen meteen losgekoppeld. In Gooi en Vechtstreek blijven deze aansluitingen voorlopig nog gehandhaafd, al moest wel duidelijk zijn welk object een vrijwillige of verplichte doormelding heeft. Michiel Rhoen: ‘We zien dat er hierbij bij OMS-abonnees best vragen leven. De abonnees leggen vaak wel een lijntje met ons als preventist. Wij fungeren daarbij als een soort eerstelijns helpdesk. Zij komen met vragen over hun (vrijwillige of verplichte) aansluiting en kunnen vragen stellen over de naderende migratie naar een van de aanbieders die uit de aanbesteding komen.’

Op de lange termijn verwachten Tiel Zwalve, Michiel Rhoen en Rob Visser -de preventisten in het project Herstructurering OMS- dat de bemoeienis van de brandweer en dus de preventisten met het OMS kleiner wordt. Tiel: ‘De wet- en regelgeving bepaalt wanneer er sprake is van een doormelding. Daar hoeft de afdeling preventie van de brandweer niet meer over te beslissen. De preventist zal dan ook meer in het voortraject moeten werken dan ze nu al doen. Het wordt bijvoorbeeld nog belangrijker dat direct vanaf het begin goed  wordt vastgelegd wat de omvang en prestatie-eisen van een BMI moet zijn en wat de reden is van de eventuele rechtstreekse doormelding met daarbij, in het geval van G&V, aanvullend de eis tot het gescheiden doorgeven van de doormeldcriteria. Er moet worden voorkomen dat achteraf nog zaken geregeld moeten worden, zodat bij overtreding van de voorschriften en bij tekortkomingen in de brandmeldinstallatie (BMI) meteen overgegaan kan worden op handhavend optreden door het bevoegd gezag. Wij hebben als preventist een belangrijke signaalfunctie.’

Processen
In lijn met het gedachtegoed van de overheid -de gebruiker/eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid- heeft de werkgroep herstructurering OMS ook gekeken naar de processen die betrekking hebben op de doormeldingen. Tiel: ‘De nieuwe aan- en afsluitprocessen van de rechtstreekse doormeldingen veranderen wezenlijk. Alle OMS beheerprocessen voor aansluiten, afsluiten en actualiseren van gegevens van abonnees gestandaardiseerd worden binnen de drie regio’s. Verder heeft preventie geen actieve rol meer in de processen zelf.’ Michiel vult aan: ‘Preventisten binnen de VRU kunnen op dit moment nog inloggen op de webportal van de OMS-aanbieder. In het geval van Utrecht Siemens. Hier kunnen ze zaken actief zetten en de status controleren. Dit gaat verdwijnen. Dit komt bij de OMS-aanbieder te liggen. Er komt wel een nieuwe portal waar alle informatie van leveranciers over abonnees wordt gebundeld. Het is de bedoeling dat de aanbieders op regelmatige basis actuele informatie over de abonnees aanleveren. Het beheer van die portal is nog onderwerp van gesprek. Naast dit beheer is er ook het beheer van contracten en de juridische kant van het verhaal. Hoe dit in de regio’s wordt georganiseerd is nog open.’

meldkamer 2Verder is een belangrijke wijziging dat de meldkamer alleen nog maar brandmeldingen binnen gaat krijgen. Geen storingen. Voor de preventist betekent dit een grote verandering. Rob Visser: ‘Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Eén daarvan is dat hij niet in storing mag staan. Dit betekent dat ze voor de handhaving toch meer de logboeken moeten bekijken of indirect via de leverancier moeten bekijken of er sprake is van een overtreding.’

Rol
In algemene zin is te zeggen dat de rol van de preventist verandert van goedkeurend naar signalerend (controlerend). Dit sluit aan bij de veranderende rol van de brandweer ten aanzien van de burger. De verantwoordelijkheid komt hierbij te liggen waar hij moet liggen, namelijk bij burger, markt en bevoegd gezag. Tiel: ‘De preventist wordt op gebied van OMS meer een regisseur die kijkt en signaleert. Verder gaat de preventist een meer voorlichtende en adviserende rol spelen over het omgaan met brandmeldinstallaties, over het hoe om te gaan met storingen/ongewenste meldingen en hoe storingen/ongewenste meldingen in de toekomst te voorkomen. Een rol die past bij de brandweer en waar je ook in projecten, waaronder in het terugdringen van nodeloze meldingen, profijt van hebt.’

Deze rol komt ook naar voren op de website www.omsmidden.nl waar abonnees vragen en antwoorden kunnen vinden over OMS-gerelateerde zaken. Bovendien is het hier mogelijk via een invulformulier vragen te stellen aan de preventisten. Op moment dat abonnees straks een keuze moeten maken uit meerdere aanbieders kunnen ze via deze site eventuele vragen stellen.