Abonnees OMS kunnen vanaf 1 januari kiezen uit leveranciers

Half juni is er vanuit de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een brief uitgegaan naar de leveranciers met hierin de concessievergoeding voor 2018. Daarnaast hebben ook de abonnees een brief ontvangen. Zij kunnen in de komende periode benaderd worden door de zes OMS-leveranciers met een aanbod voor OMS-diensten.

In het verleden heeft de veiligheidsregio u een leverancier toegewezen die de aansluiting verzorgt. Met ingang van 1 januari 2018 moet u zelf uw leverancier kiezen uit één van de aanbieders. In de komende maanden zullen de leveranciers u benaderen om u een aanbieding te doen. Op deze manier wordt u in staat gesteld de leveranciers onderling te vergelijken en zelf te bepalen welke leverancier het beste in uw bedrijfsvoering past. U kunt kiezen uit de volgende leveranciers:

  1. KPN;
  2. ASB-Security B.V.;
  3. Bosch Security Projects;
  4. Securitas;
  5. Siemens Nederland N.V.;
  6. G4S Secure Monitoring

De beslissing of u een nieuwe overkomst sluit met uw huidige leverancier of dat u overstapt naar een andere is aan u. Alle genoemde leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals deze voor OMS-leveranciers zijn vastgesteld.

Het benaderen van de abonnees is gebeurd op basis van het OBS-adressenbestand geleverd door de OBS*-beheerder van de VRU. De kwaliteit/volledigheid van dit bestand is echter niet optimaal, waardoor het niet mogelijk was alle abonnees aan te schrijven. Het is hierdoor mogelijk dat een abonnee geen brief heeft ontvangen. Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon bij de betreffende veiligheidsregio.

Transitieperiode
Ter info: Per 1 januari 2018 komt er een einde aan de drie jaar durende transitieperiode waarin de abonnees over de zes OMS-leveranciers waren verdeeld. Per 1 januari is er sprake van (bijna) vrije concurrentie en mogen abonnees zelf hun leverancier kiezen. Door het versturen van de brieven krijgen de leveranciers de informatie om de aanbiedingen aan de abonnees kenbaar te kunnen maken. De brieven zijn meteen een signaal aan de abonnees dat zij een keuze kunnen maken uit de zes actuele aanbieders.

* OBS is het OMS Beheer Systeem

Project OMS op weg naar eerste selectieronde

Na de opstartfase voor de verwerving, opnieuw inrichten en beheren van het openbaar meldsysteem (OMS) in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht is de projectgroep begonnen met het schrijven van de selectie- en gunningleidraad. Deze is inmiddels geplaatst op de nationale aanbestedingskalender. Nu staat de eerste selectieronde van potentiële OMS leveranciers op stapel.

Het is de bedoeling dat de komende maanden de eerste selectieronde gaat plaatsvinden. In deze ronde kijkt de projectgroep aan de hand van een aantal algemene criteria welke leveranciers geschikt zijn om OMS-diensten aan te bieden in de drie regio’s. Aanbieders die deze ronde door komen mogen in de tweede selectieronde een offerte uitbrengen voor het product zelf. Zij krijgen de echte offerteaanvraag. In de offerteaanvraag is beschreven welk product de veiligheidsregio’s precies willen, met daarbij een aantal aanvullende wensen.

In de aanbesteding krijgen uiteindelijk maximaal zes aanbieders de kans om een zogenaamde multi-concessie te verkrijgen. Met een concessie krijgt een leverancier toestemming om een bepaalde dienst te verlenen  en -voor eigen rekening en risico- uit te voeren. Multi geeft aan dat meerdere partijen toestemming krijgen hun OMS-diensten aan te bieden. In de multi-concessie krijgen meerdere leveranciers van Openbaar Meldsysteem-diensten dus de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan de OMS-abonnees en kunnen de OMS abonnees, in tegenstelling tot voorheen, kiezen uit meerdere OMS-leveranciers.

De komende periode werkt de projectgroep ook aan de concessieovereenkomst. In deze concessie-overeenkomst worden zaken geregeld als financiën en beheer van het OMS-netwerk. Daarnaast krijgen de receptionisten van de drie veiligheidsregio’s de komende periode een briefing over hoe om te gaan met vragen over OMS-gerelateerde zaken. In de communicatie speelt de website www.omsmidden.nl een centrale rol. Hier is veel info te vinden over het project, waaronder een uitgebreide Q and A lijst. Ook is het hier mogelijk vragen te stellen.

Selectieleidraad vastgesteld

Er is een belangrijke stap gezet in het project herstructurering OMS Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. De selectieleidraad is door de stuurgroep vastgesteld en de aanbesteding en de selectieleidraad zijn inmiddels gepubliceerd. Het proces van de aanbesteding voor een multi-concessie komt hiermee in een nieuwe fase.

Lees verder