Abonnees OMS kunnen vanaf 1 januari kiezen uit leveranciers

Half juni is er vanuit de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een brief uitgegaan naar de leveranciers met hierin de concessievergoeding voor 2018. Daarnaast hebben ook de abonnees een brief ontvangen. Zij kunnen in de komende periode benaderd worden door de zes OMS-leveranciers met een aanbod voor OMS-diensten.

In het verleden heeft de veiligheidsregio u een leverancier toegewezen die de aansluiting verzorgt. Met ingang van 1 januari 2018 moet u zelf uw leverancier kiezen uit één van de aanbieders. In de komende maanden zullen de leveranciers u benaderen om u een aanbieding te doen. Op deze manier wordt u in staat gesteld de leveranciers onderling te vergelijken en zelf te bepalen welke leverancier het beste in uw bedrijfsvoering past. U kunt kiezen uit de volgende leveranciers:

 1. KPN;
 2. ASB-Security B.V.;
 3. Bosch Security Projects;
 4. Securitas;
 5. Siemens Nederland N.V.;
 6. G4S Secure Monitoring

De beslissing of u een nieuwe overkomst sluit met uw huidige leverancier of dat u overstapt naar een andere is aan u. Alle genoemde leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals deze voor OMS-leveranciers zijn vastgesteld.

Het benaderen van de abonnees is gebeurd op basis van het OBS-adressenbestand geleverd door de OBS*-beheerder van de VRU. De kwaliteit/volledigheid van dit bestand is echter niet optimaal, waardoor het niet mogelijk was alle abonnees aan te schrijven. Het is hierdoor mogelijk dat een abonnee geen brief heeft ontvangen. Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon bij de betreffende veiligheidsregio.

Transitieperiode
Ter info: Per 1 januari 2018 komt er een einde aan de drie jaar durende transitieperiode waarin de abonnees over de zes OMS-leveranciers waren verdeeld. Per 1 januari is er sprake van (bijna) vrije concurrentie en mogen abonnees zelf hun leverancier kiezen. Door het versturen van de brieven krijgen de leveranciers de informatie om de aanbiedingen aan de abonnees kenbaar te kunnen maken. De brieven zijn meteen een signaal aan de abonnees dat zij een keuze kunnen maken uit de zes actuele aanbieders.

* OBS is het OMS Beheer Systeem

OMS Migratie in 2015? Wat betekent dat voor u?

Door onvoorziene omstandigheden duurt voor sommige abonnees hun migratie naar het nieuwe OMS-systeem langer dan de Veiligheidsregio’s hadden voorzien. Concreet betekent dat sommige abonnees pas begin 2015 door hun nieuwe (toegewezen) OMS leverancier wordt gemigreerd naar het nieuwe OMS. De Veiligheidsregio heeft daarom aan Siemens Nederland N.V (Flevoland en Utrecht) en Bosch (Gooi en Vechtstreek). gevraagd om uw huidige OMS aansluiting nog langer actief te houden. Dit betekent dat u tot het moment dat u gemigreerd wordt door uw nieuwe OMS leverancier erop kunt vertrouwen dat uw OMS doormelding blijft functioneren. Met Siemens en Bosch heeft de Veiligheidsregio afgesproken dat u een eindafrekening krijgt nadat u bent gemigreerd door uw nieuwe OMS-leverancier.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? Dan kunt u hier terecht!

Teveel betaalde OMS-abonnementskosten worden terugbetaald

De laatste tijd hebben de nieuwe leveranciers van OMS-diensten een aantal vragen gekregen over door hun verstuurde facturen. Omdat klanten voor 2014 al aan hun oude leverancier hadden betaald (Siemens of Bosch) vroegen zij zich af of ze deze facturen wel moesten voldoen.

Aan de OMS-klanten wordt gevraagd de facturen van hun nieuwe aanbieder gewoon te betalen conform de voorwaarden van de nieuwe aanbieder. Het eventueel teveel betaalde abonnementsgeld voor 2014 aan de oude leverancier wordt terugbetaald door uw oude leverancier. Er zal dus een deel van het, begin 2014, aan Siemens of Bosch betaalde bedrag worden terugbetaald.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? Dan kunt u hier terecht!

Aanbesteding OMS afgerond

In de afgelopen maanden bent u een aantal keer door de brandweer geïnformeerd over veranderingen die ontstaan in uw abonnement op het Openbaar MeldSysteem brandweer (OMS). Hierbij een nieuwe update.

Zoals we u in februari berichtten krijgen in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht meerdere OMS-leveranciers de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan OMS-klanten. Inmiddels is deze aanbesteding afgerond en kunnen we u meedelen dat in de drie genoemde regio’s zes aanbieders toestemming hebben gekregen hun OMS-diensten aan te bieden. Dit zijn: ASB, Bosch, G4S, KPN, Securitas en Siemens.

Omdat de situatie met zes aanbieders nieuw is (er was tot nu toe altijd één aanbieder per regio) treedt er eerst een overgangsperiode in. In deze overgangsperiode krijgt de OMS-abonnee op basis van zijn postcode een OMS-leverancier toegewezen. Deze leverancier voorziet de abonnee voor een periode van circa drie jaar van OMS-diensten (tot 31 december 2017). De overgangsperiode is nodig om een leverancierskeuzemodel te introduceren. Na deze overgangsperiode van drie jaar kan de abonnee overstappen naar een andere aanbieder naar keuze of het contract bij de toegewezen aanbieder laten doorlopen. De abonnee is dan niet meer gebonden aan één en dezelfde leverancier voor 10 tot 15 jaar, zoals de abonnee tot op heden gewend was.

In mei zijn de abonnees benaderd door één van de zes eerder genoemde aanbieders. Elk van deze leveranciers biedt een OMS-oplossing die voldoet aan de actuele stand van de techniek en aan huidige wet- en regelgeving. Per regio is er voor de overgangsperiode een vaste prijs afgesproken. Na de overgangsperiode worden de prijzen vrijgegeven. Door de brandweer is echter voor de OMS-leveranciers een prijsplafond ingesteld.

De veranderingen in de OMS-structuur hebben invloed op de prijs. Uw OMS aansluiting zal, afhankelijk van de regio waar u bent gevestigd, in meer of mindere mate, in prijs stijgen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 1. Het OMS was sterk verouderd en wordt in zijn geheel aangepast aan Bouwbesluit 2012, de huidige stand van techniek en de huidige kwaliteitseisen.
 2. Tot op heden beschikte uw aansluiting over een lager kwaliteitsniveau, omdat de vereiste kwaliteit in de combinatie techniek en communicatie-infrastructuren nog niet leverbaar was. Dat is tevens een belangrijke reden voor het feit dat u in het verleden een laag tarief betaalde.
 3. Uw aansluiting zelf is conform Bouwbesluit 2012 verplicht gesteld op niveau Type 1, de hoogste kwaliteitsgraad. Het voldoen aan Type 1 vereist nieuwe techniek en moderne infrastructuur.

Omdat 2014 een overgangsjaar is van de oude naar de nieuwe situatie in het Openbaar MeldSysteem geldt voor 2014 tot het moment dat u bent overgezet naar de nieuwe OMS-aanbieder het oude tarief. Voor de rest van het jaar betaalt u het nieuwe tarief.

Vragen
Omdat onze brandweermensen mogelijk ook vragen krijgen over het OMS is besloten de vragen te kanaliseren via de website www.omsmidden.nl. Hier is veel informatie te vinden en bovendien kunnen abonnees hier vragen stellen over hun OMS-aansluiting. Daarnaast wordt ook verwezen naar de leveranciers voor specifieke vragen over de OMS-dienstverlening.

 

Gevolgen aanbesteding en overgangsperiode voor OMS-abonnees

Maar wat betekent de aanbesteding van het OMS en de daaraan gekoppelde overgangsperiode voor de OMS-abonnees?

In eerste instantie hoeft de abonnee niets te doen. Op basis van zijn/haar postcode krijgt de gebruiker een OMS-leverancier toegewezen, die de gebruiker drie jaar van OMS-diensten voorziet. Na de overgangsperiode van drie jaar kan de abonnee overstappen naar een andere aanbieder van zijn of haar  keuze. De abonnee kan er ook voor kiezen zijn/haar contract bij de toegewezen aanbieder te laten doorlopen. De prijzen voor het OMS-abonnement worden aangepast naar landelijk prijsniveau.

Bedrijven met meerdere vestigingen in één regio kunnen aangeven dat zij vanuit administratieve overwegingen liever bij één OMS-aanbieder worden ondergebracht. Dit levert geen garantie op dat dit daadwerkelijk lukt, maar vanuit het project zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. U kunt dit aangeven via internet: www.omsmidden.nl/meerderevestigingen.
(Let op! Dit kon tot week 14. Inmiddels zijn de abonnees verdeeld over de gegunde OMS leveranciers.)

Overgangsperiode naar meerkeuzemodel OMS-systeem

Er vindt op dit moment in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een aanbesteding plaats waarop meerdere leveranciers kunnen inschrijven en waarin maximaal zes leveranciers toestemming krijgen om hun OMS-diensten aan te bieden.

Om dit op een goede manier vorm te geven worden de abonnees in de drie regio’s voor een periode van drie jaar op basis van postcode evenredig verdeeld over de OMS-leveranciers. Na deze overgangsperiode treedt een vrij keuzemodel in waarin u als abonnee zelf kunt kiezen welke aanbieder u wilt voor het verzorgen van uw OMS-aansluiting.

Verschillen
Na de overgangsperiode van drie jaar treedt dus een keuzemodel in, waarbij de abonnee vrij kan kiezen uit zes aanbieders. In dit model is er een aantal verschillen voor de abonnee ten opzichte van de oude situatie:

 • De abonnee krijgt keuzevrijheid.
 • Mededinging tussen de aanbieders kan -na de overgangsperiode- voor de OMS-abonnee leiden tot scherpere prijzen en mogelijk tot interessante pakketvoordelen met andere diensten van de aanbieders.
 • Contractperiodes zijn korter dan voorheen (maximaal drie jaar).
 • Abonnees kunnen na afloop van een contractperiode overstappen van de ene naar de andere aanbieder.

Herstructurering OMS: gevolgen voor de preventist

Het project herstructurering OMS is in volle gang. De migratie van de abonnees naar meerdere aanbieders gaat gevolgen hebben voor de aanbieders, de abonnees, maar ook voor de preventisten van de brandweer. Wat betekent de herstructurering van het OMS concreet voor deze groep?

Kopie van foto4Een belangrijke verandering voor de preventist heeft zich de afgelopen periode al afgespeeld. De administratieve gegevens van de klanten moesten worden gecheckt en daarbij moest voor alle objecten in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht in kaart worden gebracht of er sprake is van een verplichte of vrijwillige aansluiting en op grond waarvan dat zo is. Dit omdat vanwege het nieuwe Bouwbesluit veel objecten nu geen verplichte doormelding meer hebben. Tiel Zwalve : ‘Vanuit een project heeft er een eerste slag plaatsgevonden om te bepalen welke gebouwen geen verplichte doormelding meer nodig hebben. Nu is het zaak voor ons als preventisten de lijst verder te verfijnen door tijdens inspecties de plicht tot doormelden verder te inventariseren. Een grote klus.’

Helpdesk
In Flevoland en deels in Utrecht zijn deze niet-verplichte aansluitingen meteen losgekoppeld. In Gooi en Vechtstreek blijven deze aansluitingen voorlopig nog gehandhaafd, al moest wel duidelijk zijn welk object een vrijwillige of verplichte doormelding heeft. Michiel Rhoen: ‘We zien dat er hierbij bij OMS-abonnees best vragen leven. De abonnees leggen vaak wel een lijntje met ons als preventist. Wij fungeren daarbij als een soort eerstelijns helpdesk. Zij komen met vragen over hun (vrijwillige of verplichte) aansluiting en kunnen vragen stellen over de naderende migratie naar een van de aanbieders die uit de aanbesteding komen.’

Op de lange termijn verwachten Tiel Zwalve, Michiel Rhoen en Rob Visser -de preventisten in het project Herstructurering OMS- dat de bemoeienis van de brandweer en dus de preventisten met het OMS kleiner wordt. Tiel: ‘De wet- en regelgeving bepaalt wanneer er sprake is van een doormelding. Daar hoeft de afdeling preventie van de brandweer niet meer over te beslissen. De preventist zal dan ook meer in het voortraject moeten werken dan ze nu al doen. Het wordt bijvoorbeeld nog belangrijker dat direct vanaf het begin goed  wordt vastgelegd wat de omvang en prestatie-eisen van een BMI moet zijn en wat de reden is van de eventuele rechtstreekse doormelding met daarbij, in het geval van G&V, aanvullend de eis tot het gescheiden doorgeven van de doormeldcriteria. Er moet worden voorkomen dat achteraf nog zaken geregeld moeten worden, zodat bij overtreding van de voorschriften en bij tekortkomingen in de brandmeldinstallatie (BMI) meteen overgegaan kan worden op handhavend optreden door het bevoegd gezag. Wij hebben als preventist een belangrijke signaalfunctie.’

Processen
In lijn met het gedachtegoed van de overheid -de gebruiker/eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid- heeft de werkgroep herstructurering OMS ook gekeken naar de processen die betrekking hebben op de doormeldingen. Tiel: ‘De nieuwe aan- en afsluitprocessen van de rechtstreekse doormeldingen veranderen wezenlijk. Alle OMS beheerprocessen voor aansluiten, afsluiten en actualiseren van gegevens van abonnees gestandaardiseerd worden binnen de drie regio’s. Verder heeft preventie geen actieve rol meer in de processen zelf.’ Michiel vult aan: ‘Preventisten binnen de VRU kunnen op dit moment nog inloggen op de webportal van de OMS-aanbieder. In het geval van Utrecht Siemens. Hier kunnen ze zaken actief zetten en de status controleren. Dit gaat verdwijnen. Dit komt bij de OMS-aanbieder te liggen. Er komt wel een nieuwe portal waar alle informatie van leveranciers over abonnees wordt gebundeld. Het is de bedoeling dat de aanbieders op regelmatige basis actuele informatie over de abonnees aanleveren. Het beheer van die portal is nog onderwerp van gesprek. Naast dit beheer is er ook het beheer van contracten en de juridische kant van het verhaal. Hoe dit in de regio’s wordt georganiseerd is nog open.’

meldkamer 2Verder is een belangrijke wijziging dat de meldkamer alleen nog maar brandmeldingen binnen gaat krijgen. Geen storingen. Voor de preventist betekent dit een grote verandering. Rob Visser: ‘Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Eén daarvan is dat hij niet in storing mag staan. Dit betekent dat ze voor de handhaving toch meer de logboeken moeten bekijken of indirect via de leverancier moeten bekijken of er sprake is van een overtreding.’

Rol
In algemene zin is te zeggen dat de rol van de preventist verandert van goedkeurend naar signalerend (controlerend). Dit sluit aan bij de veranderende rol van de brandweer ten aanzien van de burger. De verantwoordelijkheid komt hierbij te liggen waar hij moet liggen, namelijk bij burger, markt en bevoegd gezag. Tiel: ‘De preventist wordt op gebied van OMS meer een regisseur die kijkt en signaleert. Verder gaat de preventist een meer voorlichtende en adviserende rol spelen over het omgaan met brandmeldinstallaties, over het hoe om te gaan met storingen/ongewenste meldingen en hoe storingen/ongewenste meldingen in de toekomst te voorkomen. Een rol die past bij de brandweer en waar je ook in projecten, waaronder in het terugdringen van nodeloze meldingen, profijt van hebt.’

Deze rol komt ook naar voren op de website www.omsmidden.nl waar abonnees vragen en antwoorden kunnen vinden over OMS-gerelateerde zaken. Bovendien is het hier mogelijk via een invulformulier vragen te stellen aan de preventisten. Op moment dat abonnees straks een keuze moeten maken uit meerdere aanbieders kunnen ze via deze site eventuele vragen stellen.

Project OMS op weg naar eerste selectieronde

Na de opstartfase voor de verwerving, opnieuw inrichten en beheren van het openbaar meldsysteem (OMS) in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht is de projectgroep begonnen met het schrijven van de selectie- en gunningleidraad. Deze is inmiddels geplaatst op de nationale aanbestedingskalender. Nu staat de eerste selectieronde van potentiële OMS leveranciers op stapel.

Het is de bedoeling dat de komende maanden de eerste selectieronde gaat plaatsvinden. In deze ronde kijkt de projectgroep aan de hand van een aantal algemene criteria welke leveranciers geschikt zijn om OMS-diensten aan te bieden in de drie regio’s. Aanbieders die deze ronde door komen mogen in de tweede selectieronde een offerte uitbrengen voor het product zelf. Zij krijgen de echte offerteaanvraag. In de offerteaanvraag is beschreven welk product de veiligheidsregio’s precies willen, met daarbij een aantal aanvullende wensen.

In de aanbesteding krijgen uiteindelijk maximaal zes aanbieders de kans om een zogenaamde multi-concessie te verkrijgen. Met een concessie krijgt een leverancier toestemming om een bepaalde dienst te verlenen  en -voor eigen rekening en risico- uit te voeren. Multi geeft aan dat meerdere partijen toestemming krijgen hun OMS-diensten aan te bieden. In de multi-concessie krijgen meerdere leveranciers van Openbaar Meldsysteem-diensten dus de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan de OMS-abonnees en kunnen de OMS abonnees, in tegenstelling tot voorheen, kiezen uit meerdere OMS-leveranciers.

De komende periode werkt de projectgroep ook aan de concessieovereenkomst. In deze concessie-overeenkomst worden zaken geregeld als financiën en beheer van het OMS-netwerk. Daarnaast krijgen de receptionisten van de drie veiligheidsregio’s de komende periode een briefing over hoe om te gaan met vragen over OMS-gerelateerde zaken. In de communicatie speelt de website www.omsmidden.nl een centrale rol. Hier is veel info te vinden over het project, waaronder een uitgebreide Q and A lijst. Ook is het hier mogelijk vragen te stellen.

Selectieleidraad vastgesteld

Er is een belangrijke stap gezet in het project herstructurering OMS Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. De selectieleidraad is door de stuurgroep vastgesteld en de aanbesteding en de selectieleidraad zijn inmiddels gepubliceerd. Het proces van de aanbesteding voor een multi-concessie komt hiermee in een nieuwe fase.

Lees verder