Kamerbrief met reactie op motie Van Raak (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer op de motie van het Kamerlid Van Raak (SP). De motie bevatte het verzoek in kaart te brengen hoe hoog de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio’s zijn. En maatregelen te nemen op het moment dat de Wet normering topinkomens (WNT)- norm wordt overschreden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/29/tk-uitvoering-motie-van-het-lid-van-raak

Consultatieversie wetsvoorstel wijziging politiewet (Kamerstukken)

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/20/consultatieversie-wetsvoorstel-wijziging-politiewet

Kamerbrief over veiligheidsregio’s, brandweerzorg en crisisbeheersing (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele onderwerpen uit het Algemeen Overleg (AO) Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg van 29 juni 2017. Het gaat daarbij om de motie van het Kamerlid Van Raak (SP) over de keuring van brandweerpersoneel. Ook gaat hij in op de onderwerpen Vitale infrastructuur en Nationale crisisbeheersing.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/11/tk-veiligheidsregio-s-en-crisisbeheersing

Kamerbrief over evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 met bijlagen naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een korte reactie op het rapport.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/16/tk-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over afronding eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Blok (VenJ) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken rond het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/23/ek-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over onderwerpen evaluatie Politiewet 2012 en beantwoording vragen over beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017 (Kamerstukken)

Minister Blok (VenJ) reageert op de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. De commissie had hem ingelicht over de onderwerpen waarvoor zij bijzondere belangstelling heeft bij de behandeling van de eindrapportage van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 en de bijbehorende kabinetsreactie. Daarnaast beantwoordt de minister vragen van de commissie over de aangekondigde beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/23/tk-onderwerpen-van-bijzondere-belangstelling-evaluatie-politiewet-2012