Regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht aan de slag met OMS

De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht hebben de nieuwe aanbesteding voor diensten op gebied van Openbare Meldsystemen (OMS) aangegrepen om de OMS-structuur nog eens tegen het licht te houden. Het resultaat? Een compleet nieuw model waarin de drie veiligheidsregio’s er naar streven vergunningen te verlenen aan OMS-leveranciers en meerdere OMS-leveranciers hun diensten aan de abonnees mogen aanbieden.

‘De aanleiding voor het project is eigenlijk heel simpel’, vertelt projectleider Rob de Vries. ‘Voor alle drie de regio’s geldt dat de dienstenovereenkomst met de aanbieders van OMS-diensten onlangs zijn afgelopen of binnenkort aflopen. Dit betekent dat het noodzakelijk is een nieuwe aanbesteding te doen en nog eens te bekijken of het systeem van OMS-diensten nog wel toekomstbestendig is. Hier zijn we in februari 2012 mee aan de slag gegaan.’ Maar er waren meer redenen om als drie regio’s een samenwerking aan te gaan. ‘We maken zo optimaal gebruik van de deskundigheid van drie regio’s en kunnen vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers tot de meldkamer Midden Nederland processen en werkwijzen gelijk trekken. Daarbij kun je door samen te werken veel efficiënter en effectiever werken. Niet drie losse projecten, maar één groot project.’

Andere route
Van oudsher had een brandweerorganisatie of veiligheidsregio een dienstenovereenkomst met één leverancier voor OMS-diensten. Het lag dan ook voor de hand een nieuw aanbestedingstraject te starten en uiteindelijk weer één leverancier te kiezen. De projectgroep besloot echter een andere route te bewandelen. Rob de Vries: ‘Het selecteren van één aanbieder is volgens ons achterhaald. Vroeger waren er slechts een paar partijen die OMS-diensten aanboden, maar de technische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal aanbieders veel groter is geworden. We willen in deze aanbesteding dan ook meerdere aanbieders de kans geven om OMS-diensten te leveren. Dat biedt kansen voor abonnees, die daar voordeel uit kunnen halen. Je laat aanbieders met elkaar concurreren, met als doel scherpere aanbiedingen voor de gebruiker. Bovendien wil de overheid meer terugtreden en meer aan de markt overlaten. Meer verantwoordelijkheid voor de abonnees. Dit denken we te realiseren met het verordeningsmodel.’

Verordeningsmodel
In het verordeningsmodel wil de veiligheidsregio vergunningen verlenen aan leveranciers. In de verordening zijn wet- en regelgeving, kwaliteitscriteria en aanvullende eisen opgenomen waar leveranciers aan moeten voldoen. Als aanbieders aan deze eisen voldoen kunnen ze een vergunning verkrijgen. Ze betalen voor deze vergunning een legesvergoeding, waaruit de veiligheidsregio haar beheer van het OMS bekostigt. De veiligheidsregio kijkt als vergunningverlener en toezichthouder of de aanbieders die een vergunning hebben in hun diensten aan de wet- en regelgeving blijven voldoen. Zij kan handhavend optreden als blijkt dat aanbieders tekort schieten. De OMS-abonnees kunnen in dit model kiezen bij welke aanbieder zij een contract afsluiten. ‘Eigenlijk staat de klant in dit model centraal’, stelt Rob de Vries. ‘Ze krijgen meer keuzevrijheid én meer verantwoordelijkheid. Ze moeten nu zelf een contract aangaan met een aanbieder en zaken zelf regelen.’

In de stad Utrecht draait momenteel al een project met meerdere aanbieders. Dit omdat de analoge lijnen in de stad niet meer ondersteund werden door KPN en er dus een noodoplossing moest komen. De 700 abonnees zijn hier voor drie jaar verdeeld over vier aanbieders. Na die drie jaar gaan ook zij meedraaien in het nieuwe model en hebben deze abonnees dus ook keuzevrijheid.

Planning
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanbestedingsdocumenten. Het is de bedoeling dat de abonnees in september een keuze kunnen maken tussen aanbieders. In het voorjaar van 2014 is het de bedoeling dat de abonnees (buiten de abonnees in de stad Utrecht) volgens de nieuwe werkwijze een OMS-aansluiting hebben.